(29.08.2022.)
(29.08.2022.)

Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

U tijeku su prijave za vaučer program BESPLATNOG OBRAZOVANJA odraslih - Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru. Za više informacija kontaktirajte nas na broj 052/222-388. Ponudu već sada možete zatražiti na naš e-mail info@pou-pula.hr. Detaljnije o samom Programu na linku:
Vaučer program: Upravljanje viličarom
(29.08.2022.)
(29.08.2022.)

Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru

U tijeku su prijave za vaučer program BESPLATNOG OBRAZOVANJA odraslih - Rukovanje viličarom u skladišnom prostoru. Za više informacija kontaktirajte nas na broj 052/222-388. Ponudu već sada možete zatražiti na naš e-mail info@pou-pula.hr. Detaljnije o samom Programu na linku:
Vaučer program: Upravljanje viličarom

(01.03.2022.)
(01.03.2022.)

Natječaj za radno mjesto - STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE POSLOVE I PROMOCIJU

Na temelju članka 13. Statuta i članka 14. Izmjena i dopuna Statuta, članka 5. i članka 6. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavu radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Pula, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pula na svojoj 2. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine donijelo je odluku (Klasa: 003-06/22-01/1; Urbroj: 168-380-01/01-22-3) o raspisivanju 

N A T J E Č A J A 

za izbor STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE POSLOVE I PROMOCIJU – 1 izvršitelj - na određeno razdoblje od tri (3) godine s punim radnim vremenom i uz ugovaranje probnog rada od šest (6) mjeseci. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Izrazi koji imaju rodno značenje i koji se koriste u javnom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Obvezni uvjeti:

1. završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova, iz područja društvenih ili interdisciplinarnih znanosti

2. odlično znanje engleskog jezika

3. razvijene vještine pisanog i usmenog izražavanja i

4. znanje rada na računalu.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta, dokaz o stečenih 300 ECTS bodova za pristupnike koji imaju specijalistički diplomski stručni studij)

4. elektronički ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dokumenti prikupljeni putem sustava e-Građani smatraju se izvornikom. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobno (od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00) u roku od osam (8) radnih dana od objave natječaja na adresu:

Pučko otvoreno učilište Pula,
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula
s naznakom „ Za natječaj – NE OTVARATI“. 

Natječaj se objavljuje dana 1. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Pula-Pola te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Pučkog otvorenog učilišta Pula i trajat će do 10. ožujka 2022. Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpisane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Pučko otvoreno učilište Pula, kao voditelj obrade, prikupljene podatke temeljem ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Pučko otvoreno učilište će s podatcima postupati sukladno pozitivnim propisima. S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za natječaj. Dokumentacija dostavljena u presliku kao i dokumentaciju prikupljena putem e- Građani neće se vraćati.

(01.03.2022.)
(01.03.2022.)

Natječaj za radno mjesto - STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE POSLOVE I PROMOCIJU

Na temelju članka 13. Statuta i članka 14. Izmjena i dopuna Statuta, članka 5. i članka 6. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavu radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Pula, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pula na svojoj 2. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine donijelo je odluku (Klasa: 003-06/22-01/1; Urbroj: 168-380-01/01-22-3) o raspisivanju 

N A T J E Č A J A 

za izbor STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE POSLOVE I PROMOCIJU – 1 izvršitelj - na određeno razdoblje od tri (3) godine s punim radnim vremenom i uz ugovaranje probnog rada od šest (6) mjeseci. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Izrazi koji imaju rodno značenje i koji se koriste u javnom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Obvezni uvjeti:

1. završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova, iz područja društvenih ili interdisciplinarnih znanosti

2. odlično znanje engleskog jezika

3. razvijene vještine pisanog i usmenog izražavanja i

4. znanje rada na računalu.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta, dokaz o stečenih 300 ECTS bodova za pristupnike koji imaju specijalistički diplomski stručni studij)

4. elektronički ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dokumenti prikupljeni putem sustava e-Građani smatraju se izvornikom. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobno (od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00) u roku od osam (8) radnih dana od objave natječaja na adresu:

Pučko otvoreno učilište Pula,
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula
s naznakom „ Za natječaj – NE OTVARATI“. 

Natječaj se objavljuje dana 1. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Pula-Pola te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Pučkog otvorenog učilišta Pula i trajat će do 10. ožujka 2022. Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpisane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Pučko otvoreno učilište Pula, kao voditelj obrade, prikupljene podatke temeljem ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Pučko otvoreno učilište će s podatcima postupati sukladno pozitivnim propisima. S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za natječaj. Dokumentacija dostavljena u presliku kao i dokumentaciju prikupljena putem e- Građani neće se vraćati.


(09.11.2021.)
(09.11.2021.)

Djelatnici OB Pula završili tečaj talijanskog jezika

POU Pula želi izraziti posebnu zahvalnost svim djelatnicima OB Pula na sudjelovanju u tečajevima talijanskog jezika. Pokazali ste veliki trud, zalaganje i stvorili ugodnu atmosferu. Čestitke svima, bilo je predivno raditi s vama!!!

Gospođa Eda Peruško, koja u slobodno vrijeme piše poeziju, posvetila nam je prekrasnu pjesmu koja glasi ovako:

IL RICORDO

CERCAMI NEL RICORDO,
QUANDO INIZIANO LE PIOGGE AUTUNNALI,
QUANDO SI DIFFONDE LA TRISTEZZA,
E IL SOLE PERDE IL SUO SORRISO.
PERCHE’ NOI SIAMO LA STORIA INCOMPIUTA,
IL ROMANZO INFINITO,
LA MAREA DI PAROLE NON ESPRESSE,
IL CUI CORSO SI INTUISCE APPENA.
MA IL TEMPO VOLA.
NON CHIEDE.
NON SI CURA.
PRENDE, TI TRASCINA, NON SI FERMA…

Bravo Eda, hvala Vam od srca!
(09.11.2021.)
(09.11.2021.)

Djelatnici OB Pula završili tečaj talijanskog jezika

POU Pula želi izraziti posebnu zahvalnost svim djelatnicima OB Pula na sudjelovanju u tečajevima talijanskog jezika. Pokazali ste veliki trud, zalaganje i stvorili ugodnu atmosferu. Čestitke svima, bilo je predivno raditi s vama!!!

Gospođa Eda Peruško, koja u slobodno vrijeme piše poeziju, posvetila nam je prekrasnu pjesmu koja glasi ovako:

IL RICORDO

CERCAMI NEL RICORDO,
QUANDO INIZIANO LE PIOGGE AUTUNNALI,
QUANDO SI DIFFONDE LA TRISTEZZA,
E IL SOLE PERDE IL SUO SORRISO.
PERCHE’ NOI SIAMO LA STORIA INCOMPIUTA,
IL ROMANZO INFINITO,
LA MAREA DI PAROLE NON ESPRESSE,
IL CUI CORSO SI INTUISCE APPENA.
MA IL TEMPO VOLA.
NON CHIEDE.
NON SI CURA.
PRENDE, TI TRASCINA, NON SI FERMA…

Bravo Eda, hvala Vam od srca!

(11.10.2021.)
(11.10.2021.)

Upisi u tijeku!

Požurite se upisati u jedan od mnogobrojnih programa koje nudimo. Upisi traju do kraja listopada.
(11.10.2021.)
(11.10.2021.)

Upisi u tijeku!

Požurite se upisati u jedan od mnogobrojnih programa koje nudimo. Upisi traju do kraja listopada.

(28.09.2021.)
(28.09.2021.)

Upisi do kraja listopada

Produžujemo upise do kraja listopada
(28.09.2021.)
(28.09.2021.)

Upisi do kraja listopada

Produžujemo upise do kraja listopada

(24.08.2021.)
(24.08.2021.)

Upisi u sve programe do kraja rujna

Početak nove školske godine se bliži! Podsjećamo Vas kako je programe školovanja u našem Učilištu moguće upisati do kraja rujna.
(24.08.2021.)
(24.08.2021.)

Upisi u sve programe do kraja rujna

Početak nove školske godine se bliži! Podsjećamo Vas kako je programe školovanja u našem Učilištu moguće upisati do kraja rujna.

(13.03.2020.)
(13.03.2020.)

Ograničavanje rada sa strankama

Sukladno prijedlogu Stožera civilne zaštite Istarske županije o potrebi provođenja strožih mjera suzbijanja koronavirusa, obzirom na blizinu granice s Italijom i dnevnih migracija lokalnog stanovništva te prema uputama viših instanci...

Više >>

(13.03.2020.)
(13.03.2020.)

Ograničavanje rada sa strankama

Sukladno prijedlogu Stožera civilne zaštite Istarske županije o potrebi provođenja strožih mjera suzbijanja koronavirusa, obzirom na blizinu granice s Italijom i dnevnih migracija lokalnog stanovništva te prema uputama viših instanci...

Više >>


(07.10.2019.)
(07.10.2019.)

Upisi u sve programe

U tijeku su upisi u sve programe.
(07.10.2019.)
(07.10.2019.)

Upisi u sve programe

U tijeku su upisi u sve programe.

(16.01.2019.)
(16.01.2019.)

Upisi u sve programe

U tijeku su upisi u sve programe.
(16.01.2019.)
(16.01.2019.)

Upisi u sve programe

U tijeku su upisi u sve programe.

(25.01.2018.)
(25.01.2018.)

Upisi u tečajeve stranih jezika i sve programe osposobljavanja

U tijeku su upisi u tečajeve stranih jezika i sve programe osposobljavanja 25/01/2018
(25.01.2018.)
(25.01.2018.)

Upisi u tečajeve stranih jezika i sve programe osposobljavanja

U tijeku su upisi u tečajeve stranih jezika i sve programe osposobljavanja 25/01/2018

(15.01.2018.)
(15.01.2018.)

Završena praktična nastava

Praktična nastava za kuhare, konobare, pomoćne kuhare i pomoćne konobare uspješno završena. Bravo svima!
(15.01.2018.)
(15.01.2018.)

Završena praktična nastava

Praktična nastava za kuhare, konobare, pomoćne kuhare i pomoćne konobare uspješno završena. Bravo svima!

(25.08.2017.)
(25.08.2017.)

U tijeku su upisi u sve programe

Srednjoškolski programi do 30.9.2017. uz popust od 5%
(25.08.2017.)
(25.08.2017.)

U tijeku su upisi u sve programe

Srednjoškolski programi do 30.9.2017. uz popust od 5%

(01.02.2017.)
(01.02.2017.)

Svijet stranih jezika

Svijet stranih jezika
(01.02.2017.)
(01.02.2017.)

Svijet stranih jezika

Svijet stranih jezika