Na temelju članka 13. Statuta i članka 14. Izmjena i dopuna Statuta, članka 5. i članka 6. Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sustavu radnih mjesta u Pučkom otvorenom učilištu Pula, Upravno vijeće Pučkog otvorenog učilišta Pula na svojoj 2. sjednici održanoj 4. veljače 2022. godine donijelo je odluku (Klasa: 003-06/22-01/1; Urbroj: 168-380-01/01-22-3) o raspisivanju 

N A T J E Č A J A 

za izbor STRUČNOG SURADNIKA ZA OPĆE POSLOVE I PROMOCIJU – 1 izvršitelj - na određeno razdoblje od tri (3) godine s punim radnim vremenom i uz ugovaranje probnog rada od šest (6) mjeseci. Na javnom natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

Izrazi koji imaju rodno značenje i koji se koriste u javnom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.


Obvezni uvjeti:

1. završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij sa ukupno stečenih 300 ECTS bodova, iz područja društvenih ili interdisciplinarnih znanosti

2. odlično znanje engleskog jezika

3. razvijene vještine pisanog i usmenog izražavanja i

4. znanje rada na računalu.


Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u izvorniku ili preslici:

1. životopis

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu

3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili drugog jednakovrijednog dokumenta, dokaz o stečenih 300 ECTS bodova za pristupnike koji imaju specijalistički diplomski stručni studij)

4. elektronički ispis staža Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje dokaz o znanju engleskog jezika (potvrde, svjedodžbe, objavljeni radovi na engleskom jeziku i dr.)

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci


Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a kandidat koji bude izabran u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenoj preslici. Dokumenti prikupljeni putem sustava e-Građani smatraju se izvornikom. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom ili osobno (od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00) u roku od osam (8) radnih dana od objave natječaja na adresu:

Pučko otvoreno učilište Pula,
Benediktinske opatije 3, 52100 Pula
s naznakom „ Za natječaj – NE OTVARATI“. 

Natječaj se objavljuje dana 1. ožujka 2022. godine na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na službenoj stranici Grada Pula-Pola te na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Pučkog otvorenog učilišta Pula i trajat će do 10. ožujka 2022. Urednom prijavom smatrat će se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpisane, nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Pučko otvoreno učilište Pula, kao voditelj obrade, prikupljene podatke temeljem ovog natječaja obrađuje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Pučko otvoreno učilište će s podatcima postupati sukladno pozitivnim propisima. S kandidatima koji udovoljavaju uvjetima natječaja, obavit će se usmeni razgovor. O rezultatima javnog natječaja kandidati će se izvijestiti najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana isteka roka za podnošenje prijave za natječaj. Dokumentacija dostavljena u presliku kao i dokumentaciju prikupljena putem e- Građani neće se vraćati.