Priprematelj pizza

PRIPREMATELJ PIZZA

Uvjeti za upis:
Polaznici mogu biti osobe s najmanje završenom osnovnom školom, navršenih 15 godina
života, te liječničko uvjerenje o ispunjavanju zdravstvenih i sanitarnih uvjeta za poslove
priprematelja pizza.
Potrebna dokumentacija:
• Svjedodžba o završenoj školi
• Domovnica
• Rodni list

Znanja , vještine i sposobnosti koje se stječu završetkom programa
Po završetku programa osposobljavanja polaznici stječu opća znanja, stručno-teorijska znanja
i vještine, te praktična znanja,kako slijedi:
Opća znanja u svezi s:
• Poznavanjem osnova zdrave i kvalitetne prehrane
• Upoznavanjem vrsti živežnih namirnica za pripremanje raznih pizza
• Higijenskim čuvanjem i rukovanjem živežnim namirnicama
• Procjenom biološke ispravnosti i energetske vrijednosti
• Usvajanjem postupka pripreme raznovrsnih pizza
• Posluživanjem pizza

Stručno-teorijska znanja i vještina u svezi s:
• Usvajanjem postupka pripreme raznovrsnih pizza
• Posluživanjem pizza

Praktična znanja u svezi s:
• Higijenskim čuvanjem i rukovanjem živežnih namirnicama
• Procjenom biološke ispravnosti i energetske vrijednosti
• Usvajanjem postupka pripreme raznovrsnih pizza
• Posluživanjem pizza

Organizacijski oblik i trajanje stručnog osposobljavanja
Osposobljavanje se izvodi kao redovita nastava.
Praktična nastava izvodit će se na odgovarajućim prostorima, a obavlja se demonstracijom te
praktičkim vježbama polaznika osposobljavanja pod nadzorom voditelja- nastavnika
praktične nastave.
Program traje 2 mjeseca.

Uvjerenje o osposobljenosti:
Po uspješno realiziranom programu osposobljavanja za priprematelja pizza svakom se
polazniku, koji zadovolji na provjeri znanja, izdaje uvjerenje o osposobljenosti za
priprematelja pizza, na za to propisanom obrascu,koja je javna isprava i upisuje se u radnu
knjižicu.

Nastavni predmeti:
• Osnovna znanja o prehrani
• Higijena
• Zaštita na radu
• Racionalna potrošnja energije
• Poznavanje robe-živežne namirnice za pripremanje pizza
• Praktična nastava